Home / Training / Manuals / 阴道镜图谱-原理与实践 / 学习阴道镜

阴道镜图谱-原理与实践

Filter by language: English / 中文 / Français / Español / Português / Русский

冷刀锥切术——需要的仪器和耗材

  

 • 有腿托的手术台
 • 检查用聚光灯
 • 电刀(带有患者回路电极和手动或脚踏开关)
 • 球形电极(5 mm)
 • Sims阴道壁拉钩
 • 侧方位阴道拉钩
 • 卵圆钳
 • 单齿巾钳
 • 肾形托盘
 • 手术刀柄和刀片(11号)
 • 持针器
 • 宫颈管刮匙
 • 宫颈注射血管收缩剂的注射器(首选牙科注射器)
 • 手套(一次性或可重复使用的无菌手套)
 • 无菌棉签,棉签棒
 • 卢戈氏碘溶液
 • 蒙氏溶液
 • 局部麻醉剂(1%或2%利多卡因)和浓度为1:100 000肾上腺素的预混溶液
 • 缝线(2-0聚乳糖带针缝线)
 • 润滑剂
 • 装有10%甲醛的瓶子